Statut fundacji


STATUT

FUNDACJI ANIMALS

Tekst jednolity z uwzględnieniem zmiany Statutu z dnia 6 kwietnia 2011 r

ROZDZIAŁ l

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.      Fundacja pod nazwą ANIMALS zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Ewę

Banaszkiewicz,  Iwonę Jakubowską, Tomasza Jaworskiego Dżennet Połtorzycką Stampfl,

Sylweńiusza Rudolfa,  Jadwigę Zielińską Elżbietę Wroniewską-Reyf I Macieja Onyszkiewicza

zwanych dalej fundatorami.

2.      Fundacja jest organizacją pozarządową non for profit – nie prowadzi działalności

gospodarczej i nie działa w celu osiągnięcia zysku.

3.      Właściwy ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds Ochrony Środowiska.

4.      Fundacja ma osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.

o Fundacjach (Oz U. z 1991 r Nr 46. poz 203).

5.      Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa

§2

1.      Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej przy czym

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem

nazwy w wybranych językach obcych.

§3

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Fundacja może organizować Towarzystwa, Koła i Kluby Przyjaciół Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE, ZASADY, FORMY l ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI

§4

Celami Fundacji są:

1.      Działanie na rzecz wspierania wszelkich ruchów ekologicznych, w zakresie

upowszechniania idei pomocy dla zwierząt.

2.      Wszechstronna i bezpośrednia pomoc zwierzętom

3.      Przeciwdziałanie wszelkim przejawom łamania praw zwierząt.

4.      Prowadzenie działalności informacyjnej I oświatowej związanej z ruchem

obrony praw zwierząt.

5.      Wspieranie wszelkich, zgodnych z prawem inicjatyw propagujących

idee praw zwierząt.

§5

1.      Fundacja prowadzi swoją działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz

ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

2.      Fundacja realizuje swoje cele na następujących zasadach i w następujących formach:

3.      Wspieranie wszelkich działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom

bezdomnym, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez

człowieka , a w szczególności podejmowanie działań na rzecz zwierząt

wymagających opieki w następstwie niewłaściwego traktowania przez człowieka.

 4.      Współpracę z Policją oraz Strażą Miejską i innymi instytucjami w zakresie

koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zwierząt.

 5.     Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 6.     Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu

prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających rea lizację celów Fundacji.

 7.     Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej,

wydawniczej, promocyjnej, reklamowej.

 8.     Prowadzenie i wspieranie ośrodków i schronisk dla zwierząt.

9.      Promocję i reklamę firm i instytucji wspierających ochronę środowiska i zwierząt.

10.   Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki

ochrony środowiska i zwierząt.

§6

Dla zapewnienia realizacji celów statutowych Fundacja może podejmować współprace

z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz instytucjami publicznymi

prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK l DOCHODY FUNDACJI

§7

1.       Majątek Fundacji stanowią środki finansowe przekazane na rzecz Fundacji przy jej

powołaniu oraz dochody Fundacji pochodzące z nieruchomości i ruchomości nabyte

przez Fundację w toku jej działania lub na jej rzecz przekazane.

2.       Majątek trwały Fundacji stanowią nieruchomości oraz ruchomości przeznaczone

do użytkowania przez Fundację w celu jej działalności.

3.      Rozporządzenie majątkiem trwałym Fundacji może nastąpić w przypadkach,

gdy jest to uzasadnione celem fundacji, jest skutkiem jego naturalnego zużycia

lub jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.

§8

1.      Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji oraz grantów,

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku Fundacji,

e. środki finansowe przekazywane na rzecz fundacji przez osoby

     wspierające działalność Fundacji,

2.      Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji

3.      Oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży

posiadania zgodnie z aktem obligacji skarbowych Skarbu Państwa ,

4.      Dary w naturze, a w szczególności :

(i) przedmioty służące jako wyposażenie szpitala

(ii) artykuły przemysłowe

(iii) artykuły żywnościowe

(iv) leki

5.      Stosownie do obowiązujących przepisów Fundacja może organizować zbiórki

publiczne, aukcje i imprezy dla finansowania realizacji celów statutowych.

§9

1.      Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być

użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub

donatorów.

2.      W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami

prawa składa Zarząd Fundacji.

3.      W przypadku powołań i a fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 10

1.      Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.

2.      Fundacja nie udziela pożyczek ani nie zabezpiecza majątkiem własnym

jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do członków jej organów, pracowników

oraz osób, z którymi wymienieni pozostają w związku małżeńskim , albo

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, są związani z tytułu

przysposobienia, opieki lub kurateli.

3.      Fundacja nie może rozporządzać całością lub częścią majątku na rzecz członków jej

organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku

do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bez płat nie lub na

preferencyjnych warunkach.

4.      Fundacja nie może przekazywać do korzystania całości lub części majątku na rzecz

członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż

w stosunku do osób trzecich, chyba że korzystanie z majątku Fundacji będzie

bezpośrednio wynika ło z realizacji celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE FUNDACJI

§ 11

1.      Władzami Fundacji są:

a. Rada Programowa,

b. Zarząd Fundacji,

2.      Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału

w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków

związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży .

ROZDZIAŁ V

RADA PROGRAMOWA

§ 12

1.      Rada Programowa jest kolegialnym organem nadzoru.

2.      Rada Programowa składa się z co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu członków.

3.      Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd jednomyślną uchwałą na

dwuletnią kadencję.

4.      Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji

z członkostwa lub śmierci członka Rady Programowej.

5.      Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej z pełnieniem funkcji

w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

6.      Członkowie Rady Programowej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani

pozostawać z nimi w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu, w stosunku

pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości służbowej.

7.      W razie powołania członka Rady Programowej, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji

lub nawiązania przez członka Rady Programowej stosunku pracy z Fundacją –

członkostwo takiej osoby w Radzie Programowej ulega zawieszeniu, odpowiednio na

czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

8.      Członkami Rady Programowej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

9.      Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący

Rady Programowej kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje

i przewodniczy zebraniom Rady Programowej.

§ 13

10.    Rada Programowej zbiera się co najmniej raz w roku. Członkowie Rady powinni być

zawiadamiani o jej posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed terminem.

11.     Radę Programową zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.

12.    Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów,

w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

13.     Z posiedzeń Rady Programowej sporządzone są protokoły podpisane

 przez jej członków.

14.    Zarząd Fundacji zobowiązany jest ustosunkować się do uchwały Rady Programowej

najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia mu uchwały.

§ 14

Do zadań Rady Programowej należy w szczególności :

1.    Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji.

2.    Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu

udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

3.     Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

4.     Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

5.     Nadzór nad działalnością Fundacji.

6.     Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją

lub o likwidacji Fundacji.

§ 15

Rada Programowa w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1.      Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących

działalności Fundacji.

2.      Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

ZARZĄD FUNDACJI

§ 16

1.      Zarząd Fundacji składa s 1ę z jednej do trzech osób powoływanych na trzyletnią

kadencję .

2.      Zarząd Składa się z Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu . Zarząd może

powierzać poszczególnym Członkom Zarządu funkcje Wiceprezesów Zarządu .

3.      Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.      Zarząd sprawuje swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 17

1.     Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.     Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności :

a. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów

     Państwowych i innych organizacji

b. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia

    pracowników Fundacji,

e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji

     innych organów.

f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

§ 18

1.      Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą

większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji .

2.      Zarząd Fundacji może podjąć uchwalę jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej

dwie trzecie członków Zarządu Fundacji.

3.      Uchwały w sprawie zbywania, zmiany przeznaczenia lub obciążenia majątku

Fundacji wymagają dla swej ważności większości głosów członków Zarządu Fundacji.

4.      O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

5.      Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną

sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 19

1.      Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje z chwilą bądź odwołania bądź śmierci członka

Zarządu Fundacji.

2.      Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w przypadku:

a. złożenia rezygnacji,

b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji

     członka Zarządu,

c. choroby, ułomności , upadku sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia

     funkcji,

d. niedopełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,

e. istotnego naruszenia postanowień statutu.

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 20

Do reprezentowania Fundacji oraz do zaciągania zobowiązań uprawnieni są

dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie .

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną

większością głosów.

ROZDZIAŁ IX

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 22

1.      Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania

swoich celów.

2.      Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby

ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3.      W wyniku przekształcenia nowo powstająca Fundacja przejmuje w całości,

oprócz praw, wszelkie zobowiązania na siebie.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd. przy czym jego decyzje

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia

przez Radę Programową.

ROZDZIAŁ X

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24

1.      Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku

2.      Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Programowa

3.      Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne

z celami statutowymi Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu

wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Programową

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone

mocą uchwały Rady Programowej na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji

o zbliżonych celach.

§ 27

Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia

1984 r. o Fundacjach (Oz U. Nr 21 poz. 97) wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisy

wykonawcze do tej ustawy.

pp align=”center”