';

Statut Fundacji Animals

Tekst jednolity z uwzględnieniem zmiany Statutu z dnia 6 kwietnia 2011 r

ROZDZIAŁ l

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja pod nazwą ANIMALS zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Ewę Banaszkiewicz,  Iwonę Jakubowską, Tomasza Jaworskiego Dżennet Połtorzycką Stampfl, Sylweńiusza Rudolfa,  Jadwigę Zielińską Elżbietę Wroniewską-Reyf i Macieja Onyszkiewicza zwanych dalej fundatorami.
 2. Fundacja jest organizacją pozarządową non for profit – nie prowadzi działalności gospodarczej i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
 3. Właściwy ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds Ochrony Środowiska.
 4. Fundacja ma osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Oz U. z 1991 r Nr 46. poz 203).
 5. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa

§2

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§3

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Fundacja może organizować Towarzystwa, Koła i Kluby Przyjaciół Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE, ZASADY, FORMY l ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI

§4

Celami Fundacji są:

 1. Działanie na rzecz wspierania wszelkich ruchów ekologicznych, w zakresie upowszechniania idei pomocy dla zwierząt.
 2. Wszechstronna i bezpośrednia pomoc zwierzętom
 3. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom łamania praw zwierząt.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej I oświatowej związanej z ruchem obrony praw zwierząt.
 5. Wspieranie wszelkich, zgodnych z prawem inicjatyw propagujących idee praw zwierząt.

§5

 1. Fundacja prowadzi swoją działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 2. Fundacja realizuje swoje cele na następujących zasadach i w następujących formach:
 3. Wspieranie wszelkich działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnym, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka , a w szczególności podejmowanie działań na rzecz zwierząt wymagających opieki w następstwie niewłaściwego traktowania przez człowieka.
 4. Współpracę z Policją oraz Strażą Miejską i innymi instytucjami w zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zwierząt.
 5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 6. Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających rea lizację celów Fundacji.
 7. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, reklamowej.
 8. Prowadzenie i wspieranie ośrodków i schronisk dla zwierząt.
 9. Promocję i reklamę firm i instytucji wspierających ochronę środowiska i zwierząt.
 10. Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki ochrony środowiska i zwierząt.

§6

Dla zapewnienia realizacji celów statutowych Fundacja może podejmować współprace z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz instytucjami publicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK l DOCHODY FUNDACJI

§7

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe przekazane na rzecz Fundacji przy jej powołaniu oraz dochody Fundacji pochodzące z nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania lub na jej rzecz przekazane.
 2. Majątek trwały Fundacji stanowią nieruchomości oraz ruchomości przeznaczone do użytkowania przez Fundację w celu jej działalności.
 3. Rozporządzenie majątkiem trwałym Fundacji może nastąpić w przypadkach, gdy jest to uzasadnione celem fundacji, jest skutkiem jego naturalnego zużycia lub jego utrzymanie zagraża ekonomicznemu bytowi Fundacji.

§8

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji oraz grantów,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku Fundacji,
  5. środki finansowe przekazywane na rzecz fundacji przez osoby wspierające działalność Fundacji,
 2. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji
 3. Oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży posiadania zgodnie z aktem obligacji skarbowych Skarbu Państwa ,
 4. Dary w naturze, a w szczególności :
  • przedmioty służące jako wyposażenie szpitala
  • artykuły przemysłowe
  • artykuły żywnościowe
  • leki
 5. Stosownie do obowiązujących przepisów Fundacja może organizować zbiórki publiczne, aukcje i imprezy dla finansowania realizacji celów statutowych.

§9

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołań i a fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§10

 1. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
 2. Fundacja nie udziela pożyczek ani nie zabezpiecza majątkiem własnym jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do członków jej organów, pracowników oraz osób, z którymi wymienieni pozostają w związku małżeńskim , albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. Fundacja nie może rozporządzać całością lub częścią majątku na rzecz członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bez płat nie lub na preferencyjnych warunkach.
 4. Fundacja nie może przekazywać do korzystania całości lub części majątku na rzecz członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że korzystanie z majątku Fundacji będzie bezpośrednio wynika ło z realizacji celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE FUNDACJI

§11

 1. Władzami Fundacji są:
  1. Rada Programowa,
  2. Zarząd Fundacji,
 2. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży .

ROZDZIAŁ V

RADA PROGRAMOWA

§12

 1. Rada Programowa jest kolegialnym organem nadzoru.
 2. Rada Programowa składa się z co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu członków.
 3. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd jednomyślną uchwałą na dwuletnią kadencję.
 4. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Programowej.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 6. Członkowie Rady Programowej nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. W razie powołania członka Rady Programowej, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Programowej stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Programowej ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Członkami Rady Programowej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Programowej kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Programowej.
 10. Rada Programowej zbiera się co najmniej raz w roku. Członkowie Rady powinni być zawiadamiani o jej posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed terminem.
 11. Radę Programową zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
 12. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 13. Z posiedzeń Rady Programowej sporządzone są protokoły podpisane  przez jej członków.
 14. Zarząd Fundacji zobowiązany jest ustosunkować się do uchwały Rady Programowej najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia mu uchwały.

13

Do zadań Rady Programowej należy w szczególności :

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji.
 2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§14

Rada Programowa w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

ZARZĄD FUNDACJI

§15

 1. Zarząd Fundacji składa s 1ę z jednej do trzech osób powoływanych na trzyletnią kadencję .
 2. Zarząd Składa się z Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu . Zarząd może powierzać poszczególnym Członkom Zarządu funkcje Wiceprezesów Zarządu .
 3. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Zarząd sprawuje swoje funkcje nieodpłatnie.

§16

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności :
  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów Państwowych i innych organizacji
  2. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

§17

 1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji .
 2. Zarząd Fundacji może podjąć uchwalę jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej dwie trzecie członków Zarządu Fundacji.
 3. Uchwały w sprawie zbywania, zmiany przeznaczenia lub obciążenia majątku Fundacji wymagają dla swej ważności większości głosów członków Zarządu Fundacji.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§18

 1. Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje z chwilą bądź odwołania bądź śmierci członka Zarządu Fundacji.
 2. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji,
  2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  3. choroby, ułomności , upadku sił powodujących trwałą niezdolność do pełnieniafunkcji,
  4. niedopełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
  5. istotnego naruszenia postanowień statutu.

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB REPREZENTACJI

§19

Do reprezentowania Fundacji oraz do zaciągania zobowiązań uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie .

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU

§20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.

ROZDZIAŁ IX

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W wyniku przekształcenia nowo powstająca Fundacja przejmuje w całości, oprócz praw, wszelkie zobowiązania na siebie.

§22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd. przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Programową.

ROZDZIAŁ X

LIKWIDACJA FUNDACJI

§23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Programowa
 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.

§24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Programową

§25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Programowej na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§26

Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Oz U. Nr 21 poz. 97) wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.